Magnus Jonasson Schön
född 1803-11-01, död 1892-02-26
Magnus Jonasson Schön
f.1803-11-01
Hånger Djursagård, Karssabo
Hånger(F)
d.1892-02-26
Fänestad Storegård, Katrinelund
Forsheda(F)
Soldat No: 59 Östbo komp, FolkskollärareBiografi ] [ Barn ]

Jonas
Magnusson Sköld

f.1774-02-15
Nästa Backagård, Kärda(F)
d.

Soldat no:41 Östbo komp

Magnus
Olofsson

f.1738-12-16 Nästa backagård, Kärda(F)
d.1790 Kärda(F)

Olof Hallqvist
f.1692
Elisabeth Movallia
f.1707-11-24
Catharina
Jonsdotter

f.1744-07-09 Nästa Östergård, Kärda(F)
d.1790 Kärda

Jon Håkansson
f.
Maria Jönsdotter
f.
Stina
Nilsdotter

f.1775

d.                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Magnus Jonasson Schön,
född 1803-11-01 (döpt 1803-11-06) i Hånger Djursagård, Karssabo, Hånger(F), död 1892-02-26 i Fänestad Storegård, Katrinelund, Forsheda(F). Soldat No: 59 Östbo komp, Folkskollärare.


En lärarveteran på 1800-talet.
av

J. O. Hagstrand.

Bland gamla papper efter min fader, som tjänstgjorde som folkskollärare i Kärda åren 1862 - 1899, har jag påträffat en "Tjänsteförteckning", uppsatt av Magnus Schön, en ännu äldre folkskollärare i församlingen.
Denne lärare, som ursprungligen varit soldat vid Östbo kompani, tillträdde lärartjänsten vid den av Johan Philip Petersén och hans maka Emelie, känd under
namnet >>Mormor på Herrestad>>, inrättade skolan på Berget strax efter dess startande år 1834. Skolan var grundad på en stiftelse av de båda makarna, varigenom torpet Norra Berg med byggnader och avkastning ställdes till skolans förfogande med skyldighet för ägaren av Herrestad att underhålla och bruka torpet åt läraren.

Schön beskrives som en kraftnatur och en synnerligen sträng lärare. Efter den tidens sed ingick kroppsaga som en väsentlig del i barnes uppfostran. Själv fostrad i den hårda militärtjänsten tillämpade Schön till en början alltför brutala undervisningsmetoder, även om den beskrivning härom, jag under min barndom fick till livs av äldre personer, var betydligt överdriven. Så berättades det, att barn, som fruktade den stränge läraren, leddes till skolan i >> kalvaklave >> och vid hans kateder stod alltid ett knippe av ris och käppar för att vara till hands vid bestraffningarna.

I årsredogörelser och brev, som >> Mormor på Herrestad >> lämnade efter sig framskymtar allt emmalnåt hennes bekymmer över lärarens stränga regemente. Mormors blida och kärleksfulla väsen kunde ej annat än reagera och förtroendet dem emellan var nog ej alltid det bästa.

Antagligen var det därför, Schön efter 13½ års tjänstgöring i skolan och efter avlagd folkskollärareexamen i Växjö sökte och erhöll transport till Bolmsö och Tannåker, där han kvarstannade till ingången av år 1866, då han åter antogs som lärare på Berget.

Dessförinnan år 1859 hade >> Mormor på Herrestad >> gått ur tiden. Schön hade tydligen förkärlek för sin gamla skola på Berget, som år 1873 övergick från privatskola till vanlig fast folkskola, och blev då enhälligt vald som ordinarie lärare därstädes. Men som >> han var rén gammal då, >> avgick han år 1878 som lärare, inköpte då 1/8 mtl. Fänestad Storegård och var bosatt där till sin död 26/2 1892. Han begrovs på Forsheda kyrkogård.

Gift tvenne gånger hade han i första giftet en son och en dotter samt i andra giftet en son och tre döttrar. Han var starkt nykterhetsintresserad och lär även ha utgivit en broschyr i nykterhetsfrågan.

Som de flesta gamla lärare måste för sin utkomst skull ägna sig åt bisysslor, var även fallet med Schön. Han var en skicklig gravör och åtskilliga sigill och stämplar förfärdigades av honom. Själv äger jag flera, som tillverkats åt min fader och flitigt voro i bruk, särskilt under den tid, han även var poststationsföreståndare i Kärda.

Schöns långa, väl vitsordade läraregärning belyses bäst av hans egen redogörelse häröver,
nedskriven av honom själv med tydlig och korrekt stil strax efter hans avgång ur tjänsten.

Då något liknande dokument torde vara tämligen sällsynt och förut ej känt i våra bygder,
förtjänar det att här ordagrant återgivas.

Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift 1947.


Tjensteförteckning.

Efter, vid Hamiltonska skolan på Hörle Bruk,inhemtad wexelundervisningsmethod.

1835, den 7 Januari, af församilingens Pastor och Skolans Stiftare, antagen till lärare vid privata Folkskolan för Herrestads område i Kärda socken ..................Bil. Lt. A

Privatskolans ombildning och utsträckning utom Herrestads område ..........Bil. Lit. B

1846, den 21 December, aflagt Folkskolelärare-Examan i Wexiö, 1850 den 19 Februari aflagt vidare Examen i Kyrkosång och 1963 genomgått för folkskollärare föreslagen undervisning i Gymnastik och Militeröfn. ..............Bil. Lit. C

Betyg från Kärda före ansökan till Bolmsö och Tannåker folkskola.......Bil. Lit. D

1848, den 18 Juni, medelst Wal antagen till lärare vid Bolmsö och Tannåker
folkskola...............Bil. Lit. E

Betyg från Bolmsö och Tannåker före ansökan till Kärda andra gången.........Bil. Lit. F

1866, den 1 Januari, Transport från Bolmsö till Kärda..........Bil. Lit. G

Utdrag af Folkskole-Inspektors Promemoria, rörande bemälte Privatskola......Bil. Lit. H

1873, den 22 September, medels Wal, antagen till Ordinarie Lärare vid ofvannämnde Skola, som den 8 föreg Februari blifvit ombildad till församlingens egentliga andra Folkskola..........Bil. Lit. I

Tjenstgjort som Vikarier vid andra folkskolor, under ferier vid egen skola............Bil. Lit. K


Tjensteår, vid förstnämnde Skola (Lit. A.B.) före Examen 12 Tjensteår Efter nämde Examen (Lit. C.) öfver 30
Summa tjensteår 42
Lefnadsår utöfver 73
Summa lefnads- och tjensteår 115


Ehuru icke hithörande, eller till beräkning, märkes dessutom Krigstjenst 12 år.....Lit. LVärnamo Hembygdsförenings Årsskrift 1947.


Ur Soldatregistret.
Antagen: 18230521 Avsked: 18350502
FREDSKOMMENDERING: Läger i Skåne 1824 på Ljunbyhed i 2 mån. Göta Kanal 1825,1828, 1830 samt 1832.

Händelser: Boende-1935 i Värnamo(F).
Boende 1849-1849 i Fällan, Bolmsö Prästgård, Bolmsö(F).
Boende 1849-1858 i kolhuset, Tannåker Klockaregård, Tannåker(F).
Boende 1858-1865-10-16 i Skolhuset, Bolmsö(F).
Boende 1865-10-16-1878-07-06 i Norra Berg,Herrestad, Kärda(F).
Boende 1878-07-06-1892-02-26 i Katrinelund, Fänestad Storegård, Forsheda(F).
Boende 1935-1849 i Norra Berg, Herrestad, Kärda(F).

Gift 1823-10-06 med
Märta Johansdotter, född Ca 1792 i Värnamo(F), död 1862-02-13 i Skolhuset, Bolmsö(F) (av Lunginflamation).

Barn:
Jonas Schön, född 1825-10-05, död 1825-12-08
Johan Schön Berggren, född 1827-02-04, död 1881-05-20
Stina Maria Schön, född 1829-09-02, död 1879-04-12
Johannes Schön, född 1832-12-22, död 1833-01-22
Johannes Schön, född 1835-01-26, död 1835-02-02
Carolina Schön, född 1836-12-18, död 1837-01-06

Gift 1867-02-22 med
Inga Svensdotter, född 1839-11-12 i Hultet, Herrestad, Kärda(F), död 1919-05-21 i Fänestad Storegård, Forsheda(F).

Barn:
Johannes Schön, född 1867-03-04, död 1867-03-17
Emma Christina (Maria) Schön, född 1869-06-21, död 1909-09-19
Johannes Schön Schönberg, född 1872-03-20, död 1935-09-02
Britta Helena Schön, född 1874-09-09, död 1958-10-25
Anna Mathilda Schön, född 1877-03-28

Antavla ]

Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2008-11-23